Het reglement regelt de dagelijkse werking van alle leden van onze feitelijke sport- en jeugdvereniging. Het reglement is opgesteld, conform de statuten van de feitelijke sport- en jeugdvereniging en hoort door elk lid te worden nageleefd.

We beschrijven kort het doel van de feitelijke sport- en jeugdvereniging Inkad Diegem.

Feitelijke sport- en jeugdvereniging Inkad Diegem is opgericht voor onbepaalde duur met als doel:

 • Diegemse en Machelse jongeren te bereiken en te verenigen door een uitgebreid aanbod aan activiteiten op eigen bodem.

Algemene regels

 • Wanneer je naar vereniging Inkad komt, zorg je ervoor dat je op tijd bent op de afgesproken plaats en op het afgesproken uur.
 • De leden komen rechtstreeks naar de vereniging Inkad (tenzij anders bepaald door de ouders via een briefje of iets anders, dit omwille van de verzekering)
 • De leden gaan rechtstreeks naar huis na de jeugdvereniging (tenzij anders bepaald door de ouders via een briefje of iets anders, opnieuw omwille van de verzekering)
 • Inkad kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige diefstallen of schade, we raden daarom aan, geen waardevolle voorwerpen mee te brengen en je fiets/brommer altijd op slot te doen.

Tijdens de activiteiten

 • De leiding bepaalt altijd wat er mag en niet, de leden moeten zich hieraan houden.
 • Op bepaalde tijdstippen kunnen andere regels gelden, de leden dienen zich daar dan ook naar te schikken. (Bv. bij een uitstap).
 • Er wordt verwacht dat de leden respectvol omgaan met de leiding en andere leden.
 • Indien leden na (een) duidelijke waarschuwing(en) nog niet luisteren, dan zal de leiding met een gepaste straf optreden.
 • Er wordt geen (elektronisch) speelgoed meegenomen van thuis.
 • Gsm’s zijn niet toegelaten
 • Indien je voor het begin van de activiteiten de voorwerpen (gsm, speelgoed of snoep/eten) in bewaring geeft, zal je het achteraf terug krijgen.

Het bestuur dankt voor uw begrip

FC Inkad Diegem wil eraan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk. FC Inkad Diegem wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak.

FC Inkad Diegem moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. De club heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur draagt de gedragscode actief uit. Met name de trainers, begeleiders en ouders hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.

Deelname aan de activiteiten kan enkel en alleen als de persoon zich houdt aan de onderstaande afspraken:

Algemeen

 • Onderlinge geschillen met andere ploegen of spelers van FC Inkad Diegem worden niet getolereerd.
 • Geen ordinair taalgebruik.
 • Er is respect tegenover anderen (spelers, trainers en teambegeleider)

Aanwezigheden

 • Elke training is verplicht! Iedere speler dient ruim op tijd, 15′ minuten vóór aanvang, aanwezig te zijn.
 • Voor uitwedstrijden komen we steeds op tijd samen op de afgesproken locatie. De trainer zal dit tijdstip na de laatste training aan alle spelers meedelen.
 • Ook bij thuiswedstrijden komen we steeds op tijd op het uur van de afspraak.
 • Indien men niet kan deelnemen aan een wedstrijd of training dient de speler zelf dit tijdig te melden aan de trainer of de teambegeleider.
 • Te laat op het uur van de afspraak wordt beboet met 5 euro.

Kleding en schoenen

 • Beenbeschermers zijn verplicht voor alle spelers tijdens training en wedstrijden.
 • Zaalvoetbalschoenen zijn in de mate van het mogelijke onderhouden.
 • Met ijzeren noppen schoeisel betreedt men het veld niet.

Orde in de kleedkamer

 • Voor en na de training/match blijft de deur van de kleedkamer dicht. Kledij en schoenen in de voetbaltas en zet men langs de zijkant in de zaal.
 • Niets op de grond werpen. Nat op de vloer kan, vuil nooit.
 • Heb respect voor iemand anders zijn kledij.

Training en wedstrijd

 • De spelers betreden pas de zaal als de trainer zegt dat de training of de opwarming voor de wedstrijd begint.
 • Het is VERPLICHT een identiteitskaart bij te hebben. Niet bij = niet spelen!
 • Steeds correcte taal gebruiken tegenover de trainer, afgevaardigde en de scheidsrechter.
 • Als de spelers vervangen worden tijdens de wedstrijd nemen ze plaats op de bank of in de buurt van de trainer of teambegeleider. Enkel voor opwarming mag de speler deze plaats verlaten.
 • Bij een vervanging geeft men de wisselspeler een hand.
 • Gele en rode kaarten die met opzet worden genomen, dienen zelf door de speler te worden betaald.

Onderlinge communicatie

 • Wie wordt weggestuurd van de training of disciplinair wordt vervangen dient achteraf zijn verontschuldigingen aan te bieden bij de trainer of teambegeleider.
 • Problemen of andere meningen zijn steeds bespreekbaar. Conflictsituaties dienen binnenskamers besproken te worden, niet voor of na de training of wedstrijd.
 • Zelfstandigheid: de speler neemt zelf contact met trainer of teambegeleider.

Racisme

 • Racisme in gelijk welke vorm wordt niet getolereerd.
 • Dit geldt zowel voor spelers, ouders, grootouders en sympathisanten.

Ouders langs de lijn

 • De ouders zijn niet toegelaten in de kleedkamer.
 • Enkel aanmoedigen (zeker niet roepen op de spelers), het voetbaltechnisch coachen is voor de trainers.
 • Gelieve geen opmerkingen te maken t.a.v. de scheidsrechter.
 • Stimuleren is de boodschap.
 • Leer je zoon of dochter hun prestaties kritisch te analyseren.
 • We vragen voldoende ‘speelruimte’ voor onze spelers. De trainers dienen de spelers voldoende ruimte te geven en soms ook NIET coachen. Jonge voetballers hebben nood aan bewegingsruimte.
 • Foute opmerkingen, in welke aard ook, naar andere spelers worden niet getolereerd.
 • Twisten tussen ouders onderling zorgen voor onrust bij de spelers. Indien nodig zal de clubleiding hier tussenbeide komen.
 • Gelieve tijdens de trainingen of wedstrijden achter de omheining plaats te nemen en de neutrale zones niet te betreden.

Infoavonden

Tijdens het seizoen worden er info avonden gehouden. Deze worden ruim op tijd aangekondigd. Tijdens zo’ n avond is er veel nuttige info te verkrijgen én vaak kan het bijwonen van zulke infosessies latere problemen of misverstanden voorkomen. Dus stellen wij jullie aanwezigheid zeer op prijs.

Sportongevallen

Laat steeds een formulier ‘Aangifte ongeval’ invullen door de dokter of in het ziekenhuis. Deze formulieren zijn steeds ter beschikking bij een ongeval tijdens een training of wedstrijd. Bij een wedstrijd heeft de ploegafgevaardigde dit formulier bij. Dit correct ingevulde formulier zo snel mogelijk bezorgen aan de secretaris..

School

 • De studies hebben voorrang op het voetbal
 • De spelers moeten ernaar streven om de combinatie school & voetbal mogelijk te maken. Rekening houdend met de trainingsdagen moet worden geprobeerd om taken en lessen op voorhand te plannen.
 • Verwaarlozen van de studies kan, na contact tussen ouders en jeugdcoördinator, leiden tot tijdelijke vermindering van trainingen of wedstrijden. Elke rapport dient ook VERPLICHT overhandigd te worden aan de verantwoordelijke.
 • Tijdens de examenperiode kan voor de oudere leeftijdscategorieën het trainingsritme worden aangepast.

Hebt u nog vragen? Aarzel dan niet deze te stellen aan ons!

Het inkad team